4. معرفی حق تعالی و نشر توحید ………………………………………………………………………..31
5. قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی ………………………………………………32

6. اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن ……………..35
7. معیت قرآن و اهلبیت ……………………………………………………………………………………….38
8. جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………………40
9. اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه ……………………………………….42
امام و موانع فهم قرآن ……………………………………………………………………………………………….44
الف ) خودبینی……………………………………………………………………………………………44

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل ……………………………………………………………………….44
ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان ………………………………………………………………..45
د )معاصی……………………………………………………………………………………………………….45
هـ )حب دنیا…………………………………………………………………………………………………..46
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم : تبیین و بررسی دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینی
پیدایش اخباریگری در مکتب شیعه………………………………………………………………………………..48
چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری …………………………………………………………………49
بزرگان مکتب اخباری ………………………………………………………………………………………………..50
آشنایی با فوائد المدنیه ………………………………………………………………………………………………..52
بررسی ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان ………………………………………………………..55
الف ) آیات ……………………………………………………………………………………………………………….58
استدلال اخباریان به آیات …………………………………………………………………………………………….68
پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………….70
نتیجه نهایی ………………………………………………………………………………………………………………..72
ب ) روایات ………………………………………………………………………………………………………………72
1. روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ………………………………………………….73
2. روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه ………………………………………………………………73
3. روایات ناهی از عمل به رای و قیاس …………………………………………………………………74
4. روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) … …………79
5. روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن………………………………………..80
6. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….85.
7. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….88
8. روایات بطون مختلف قرآن ……………………………………………………………….90
9. روایات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم………. .106
10. روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر …………………………………………..112
11. روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی………………….116
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..121
فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر………………………………………………………………..122
1. آیات……………………………………………………………………………………………………………..122
1-1. آیات قرائت …………………………………………………………122
1-2. آیات تفکر و تدبر ……………………………………………………………………………..124
1-3. آیات تحدی و هماوردطلبی ………………………………………………………………..127
1-4. قرآن کتاب هدایت …………………………………………………………………………….128
1-5. آیات روشنی و بینادلی ……………………………………………………………………….130
1-6. آیات تبشیر و انذار ……………………………………………………………………………..132


دیدگاهتان را بنویسید